Datautstyr

UBI-UDM-PRO - Lager: 60 stk.
UBI-UVC-G4-DB-CVR-BK - Lager: 32 stk.
UBI-UVC-G4-BULLET - Lager: 0 stk.
UBI-UVC-G4-DB-CVR-SL - Lager: 72 stk.
UBI-UDM - Lager: 92 stk.
UBI-UVC-G4-DB-CVR-CC - Lager: 67 stk.
DEL3006423 - Lager: 83 stk.
VK-13 - Lager: 603 stk.
UBI-UVC-G4-DB-CVR-FC - Lager: 75 stk.
UBI-UVC-G4-DOORBELL - Lager: 6 stk.
UBI-UFP-VIEWPORT - Lager: 0 stk.
UBI-PBE-5AC-GEN2 - Lager: 0 stk.
UBI-UVC-G4-DB-CVR-BR - Lager: 74 stk.
UBI-UVC-G4-DB-CVR-WD - Lager: 70 stk.